Deprecated: Function split() is deprecated in /home/garantstroy/www/www/system/classes/_system.php on line 68
ISO 14001:2015 | Гарантстрой

Гaрантстрой

Гарантстрoй
ISO 14001:2015

Политиката по управление на “Гаранстрой” е насочена към предприемане на действия по предотвратяване на вредни въздействия върху околната среда във връзка на изпълнение на СМР по изграждане, ремонти и реконструкция на улици и пътища и обекти от техническата инфраструктура - водопроводи, канализация, топлопроводи, газопроводи и свързани с тях съоръжения. При изпълнение на поставените цели фирмата се стреми да да изпълни нормативните изисквания, изискванията на клиенти, доставчици, работници и други заинтересовани страни.

Тази политика е насочена към развитие на всички дейности, процеси и продукти по приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи:

  • Внедряване на система за управление на околната среда, непрекъснато подобряване на процесите, включени в обхвата и повишаване на ефикасността им.

  • Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци;

  • Удовлетворяване на приложимите за изделията местни, национални и международни нормативни изискавания и постигане на съответствие с очакванията и изискванията на заинтересованите страни.

  • Приобщаване на всички, работещи във фирмата, към реализиране на политиката по управление и мотивиране на съпричастността им към извършваната работа с цел постигане на добри резултати.

  • Ефикасно и устойчиво използване на ресурсите по време на процесите с оглед опазване на околната среда от замърсяване и постигане на оптимални екологични резултати.

  • Контролирано потребление на природните ресурси.

  • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;

  • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;

  • Активно сътрудничество с организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.

Ръководството на “Гаранстрой” призовава служителите си да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околна среда и да изхождат от тях при определяне на конкретните цели.

Всички заинтересовани страни на организацията се призовават да се съобразяват с декларираните в политиката ангажименти на ръководството по отношение на околната среда.

Контакти
ГАРАНТСТРОЙ:

Тел.: +359 (2) 958 12 37
Факс: +359 (2) 859 11 92
office@garantstroybg.com